Privacybeleid

Zangstudio Saskia Huesmann, gevestigd aan Binnenweg 10a te Ellecom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zangstudio Saskia Huesmann
Binnenweg 10a
6955 AX Ellecom
+31613093044
https://www.saskiahuesmann.nl

Saskia Huesmann is de Functionaris Gegevensbescherming van Zangstudio Saskia Huesmann. Zij is te bereiken via info@saskiahuesmann.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zangstudio Saskia Huesmann verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. Ik kan echter niet controleren of iemand jonger dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@saskiahuesmann.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Zangstudio Saskia Huesmann verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten en/of producten te kunnen leveren
 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Het verstrekken van informatie over mijn diensten en/of producten
 • Zangstudio Saskia Huesmann verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zangstudio Saskia Huesmann bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevensBewaartermijnReden
Voor- en achternaam7 jaarverplichting t.a.v. Belastingwet
Adresgegevens7 jaarverplichting t.a.v. Belastingwet
Telefoonnummer7 jaarverplichting t.a.v. Belastingwet
E-mailadres7 jaarverplichting t.a.v. Belastingwet
Bankgegevens7 jaarverplichting t.a.v. Belastingwet

Delen van persoonsgegevens met derden
Zangstudio Saskia Huesmann verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zangstudio Saskia Huesmann blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zangstudio Saskia Huesmann gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zangstudio Saskia Huesmann en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saskiahuesmann.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zangstudio Saskia Huesmann wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zangstudio Saskia Huesmann neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@saskiahuesmann.nl.